top of page

Obchodní podmínky DanceKids.cz

Obchodní podmínky a organizační pravidla tanečních kroužků

 

Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance pod obchodní značkou „Dance Kids“ vlastníka Tomáše Gála se sídlem Pavlouskova 4434/14, Ostrava, 708 00 IČO: 02028468,.


 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kroužcích mezi klientem a „Dance Kids“. Klient zde nalezne:
  I. Úvodní slovo a definice pojmů
  II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování
  III. Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů
  IV. Pořizování audiovizuálních záznamů
  V. Platební a stornovací podmínky
  VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění
  VII. Zpracování osobních údajů
  VIII. Závěrečná ustanovení

 2. Klientem „Dance Kids“ je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s „Dance Kids“ smlouvu některým z následujících způsobů: 

  1. zaplacením po odeslání elektronické přihlášky na internetových stránkách www.dancekids.cz

  2. zaplacením po přihlášení zákonným zástupcem 

  3. zaplacením po ústním souhlasu s přihlášením uděleným osobně či telefonicky administrativnímu pracovníkovi „Dance Kids“.

 

Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až c. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. V případě, že klient „Dance Kids“ není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.

 2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:

  1. kroužkem ucelený soubor vyučovacích hodin pořádaný „Dance Kids“, délka trvání kroužku je specifikována počtem lekcí, lekcí vyučovací jednotka pořádaná v rámci konkrétního kroužku, její délka je specifikována v nabídce kroužku buď v minutách, nebo počtem tzv. „vyučovacích hodin“ obsažených v rámci jedné lekce a v rámci celého kurzu, délka vyučovací hodiny je 45 minut,

  2. účastníkem kurzu je klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušnou cenu kroužku, klientem a účastníkem kurzu je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. a b. zmocnila jinou osobu 

  3. zahájením kurzu datum první vyučovací lekce kroužku uveřejněné v přihlašovací tabulce s nabídkou kurzů na internetových stránkách www.dancekids.cz, případně též v rozpisu lekcí zaslaném e-mailem po přihlášení.

 3. Pokud je smlouva mezi „Dance Kids“a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany „Dance Kids“nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.

 4. Smlouva je mezi „Dance Kids“a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné lekce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.

 5. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi „Dance Kids“a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

 6. Obchodní podmínky jsou přístupné z kterékoli části webu www.dancekids.cz

 7. „Dance Kids“ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné lekce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. „Dance Kids“umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@dancekids.cz 

 8. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující: 

  1. Klient si vybere kurz, kterého se chce zúčastnit, a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na stránce www.dancekids.cz nebo informací sdělených telefonicky či e-mailem pracovníkem „Dance Kids“ možné. 

  2. Dále klient vyplní údaje, které jsou požadovány ve formuláři přihlášky, přečte si informace o průběhu kurzu a Obchodní podmínky. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se předem, jsou přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.dancekids.cz

  3. Před kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit.

  4. Následně klient obdrží od „Dance Kids“ e-mail s potvrzením o přijetí této přihlášky a pokyny k platbě. 

  5. Zaplacením ceny kroužku je uzavřena smlouva mezi klientem a „Dance Kids“. 

 9. „Dance Kids“není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

 10. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi „Dance Kids“a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.  

II. Termíny a místo konání lekcí a kroužků, docházka a nahrazování

 1. Termíny kroužků pořádaných „Dance Kids“jsou zveřejněny na internetových stránkách www.dancekids.cz. Web specifikuje pro každý z nabízených kroužků den v týdnu, čas a předpokládané místo jeho konání. 

 2. Den, čas a místo konání spolu s datem první lekce, případně též s podrobnějším rozpisem dalších lekcí, je klientovi odeslán bezprostředně po odeslání přihlášky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

 3. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 a dále a závislost sportovního a kulturního dění na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí klient bere na vědomí, že termíny a místa realizace lekcí se mohu z organizačních důvodů změnit. Dále v případě opatření v rámci organizace lekcí vyplývajících z nařízení či doporučení státních úřadů a jiných institucí bude klient tato opatření akceptovat. Změny a zavedení opatření nejsou důvody ke kompenzacím ze strany „Dance Kids“či ke zrušení smlouvy.

 4. „Dance Kids“ je oprávněno ve výjimečných případech změnit termín a místo konání lekcí. Tyto změny je „Dance Kids“ povinno oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna termínu nebo místa konání lekce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany „Dance Kids“.

 5. Neúčast klienta na lekcích, a to včetně individuálních postojů klienta k povinným či preventivním opatřením státu (např. nošení ochrany dýchacích cest), nezakládá nárok klienta na kompenzaci ze strany „Dance Kids“.  

III. Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 1. Vzhledem k tomu, že kroužky pořádané DanceKids jsou svojí povahou sportovní, je klient povinen respektovat předepsané oblečení.

 2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá „Dance Kids“své kurzy, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či sportovní obuvi vhodné k tanci, případně boso.

 3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí či ostatních pravidel může být důvodem pro nevpuštění na lekci ze strany „Dance Kids“nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce.

 4. Svršky a zavazadla je nutné před začátkem lekce uložit v šatně nebo jiném místě určeném pořadatelem. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. 

 5. Do sálů, ve kterých „Dance Kids“ pořádá své kurzy, je zakázáno vnášet:

  1. zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,

  2. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu,

  3. omamné, návykové nebo toxické látky.

 6. „Dance Kids“ je oprávněna provádět při vstupu na lekce kontrolu a identifikaci klientů. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na lekci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.

 7. Všechny sály, ve kterých „Dance Kids“pořádá své kurzy, jsou nekuřácké. 

 8. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž „Dance Kids“ pořádá své kurzy, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny „Dance Kids“ a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.

 9. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení ceny kurzu či vstupného a „Dance Kids“ není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.  

IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na lekcích pořádaných „Dance Kids“ mohou být pořizovány ze strany „Dance Kids“ audiovizuální záznamy – především fotografie a video. 

 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách „Dance Kids“, stránkách „Dance Kids“ na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech „Dance Kids“. 

 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.

 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem „Dance Kids“ je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce. Za narušování průběhu lekce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu, na pódium apod. 

 5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce bez náhrady vykázán.  

V. Platební a stornovací podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů jsou uvedené na internetových stránkách „Dance Kids“. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH.

 2. „Dance Kids“ přijímá platby převodem na bankovní účet „Dance Kids“, nebo hotově v kanceláři „Dance Kids“. 

 3. Ke každé platbě ceny kurzu je „Dance Kids“povinno vystavit doklad o jejím přijetí. U platby v hotovosti „Dance Kids“ vystaví příjmový doklad oproti předání finanční hotovosti.

 4. Po zahájení kroužku se cena kurzu nevrací. Zahájením kroužku se rozumí datum první vyučovací lekce.

 5. Výjimku z odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů. „Dance Kids“ posuzuje každý případ individuálně. 

 6. V případě, že účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kroužek, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kroužek navštěvovat místo něj. Účastník kroužku je povinen sdělit „Dance Kids“ jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kroužku za účastníka kroužku stává řádným účastníkem kroužku se všemi právy a povinnostmi podle těchto Obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

VI. Odpovědnost za škodu

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním „Dance Kids“, ostatním klientům „Dance Kids“a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu „Dance Kids“bezodkladně uhradit v plné výši. 

 2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je „Dance Kids“oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kroužků, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo „Dance Kids“ na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno. 

 3. „Dance Kids“neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu. 

 4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích „Dance Kids“ je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.  

VII. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání kurzů a umožnění účasti klientů na těchto kurzech „Dance Kids“zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách „Dance Kids“. 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku. 

 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci „Dance Kids“nebo klientů

 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi „Dance Kids“a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi „Dance Kids“a klientem, nespadají-li výslovně pod jiné klientovi zaslané či předané obchodní podmínky tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Pokud mezi „Dance Kids“a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce „Dance Kids“a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. 

 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.

 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2023 jsou platné pro kroužky a přihlášené klienty od tohoto data dále. 


 

V Ostravě dne 1. 1. 2023

bottom of page